Algemene voorwaarden De Nieuwe Yogaschool | De Nieuwe Yogaschool

Algemene voorwaarden

Click on De Nieuwe Yogaschool to read our general terms of agreement in English.

1. Begrippen
1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door De Nieuwe Yogaschool gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van De Nieuwe Yogaschool zijn hier te downloaden.
1.3 Deelnemer/Student: degene van 12 jaar of ouder die een door of bij De Nieuwe Yogaschool georganiseerde Workshop, Training of Retraite volgt c.q. wenst te volgen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  
1.4 De Nieuwe Yogaschool B.V. is gevestigd te Amsterdam aan de Laurierstraat 109 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 58741186.
1.5 Tienrittenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.
1.6 Abonnement/lidmaatschap: een door De Nieuwe Yogaschool uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van de yoga- en andere lessen bij De Nieuwe Yogaschool zoals vermeld op het reguliere lesrooster te vinden op de website (verder: 'Abonnement').
1.7 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij De Nieuwe Yogaschool, anders dan op basis van een Lidmaatschap.
1.8 Retraite prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.
1.9 Retraite: een door De Nieuwe Yogaschool georganiseerde Retraite.
1.10 Student: degene van 12 jaar of ouder die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij De Nieuwe Yogaschool. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen uitsluitend lessen volgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Student van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor en betaling van een losse les, tienrittenkaart of abonnement dient bij een jongere voornoemd te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  
1.11 Website: de website van De Nieuwe Yogaschool: www.denieuweyogaschool.nl
1.12 Workshop: een bij of door De Nieuwe Yogaschool te geven of gegeven workshop.
1.13 Training: een bij of door De Nieuwe Yogaschool te geven of gegeven opleiding, training of Advanced study.
1.14 Partners: derde partijen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een opdracht verstrekken aan De Nieuwe Yogaschool.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij De Nieuwe Yogaschool zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Abonnementen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen, Retraites en overige bezoeken van Studenten al dan niet via Partners van De Nieuwe Yogaschool aan of bij De Nieuwe Yogaschool. Door deelname aan een (Losse) Les, Workshop, Training of Retraite verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Partners van De Nieuwe Yogaschool verplichten zich om hun Studenten/Deelnemers aan de activiteiten die De Nieuwe Yogaschool voor hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 13.
2.2 De Nieuwe Yogaschool kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. De Nieuwe Yogaschool zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van De Nieuwe Yogaschool zijn betrokken.

3. Abonnementen, Tienrittenkaart en Losse Lessen
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement of een Tienrittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar. Soms heeft De Nieuwe Yogaschool acties met een beperkte geldigheidsduur.
3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van De Nieuwe Yogaschool af te nemen. De Nieuwe Yogaschool B.V. is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Student geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door De Nieuwe Yogaschool worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Student heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden De Nieuwe Yogaschool niet en de Student kan hier geen rechten aan ontlenen. De Nieuwe Yogaschool heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat De Nieuwe Yogaschool het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.
3.3 De Nieuwe Yogaschool geeft de volgende reguliere abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

MAANDABONNEMENT ONBEPERKT
Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: doorlopend.
De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan op twee manieren: 1) per email naar info@denieuweyogaschool.nl of 2) bij ons aan de balie waarbij je een formulier invult. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

JAARABONNEMENT
Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: 1 jaar.

MAANDABONNEMENT GELDIGHEID 1 MAAND
Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.

TIENRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.

LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Student (al dan niet via een partner van De Nieuwe Yogaschool) te betalen en te volgen les bij De Nieuwe Yogaschool, anders dan op basis van een abonnement.
3.4 Voorafgaand aan elke les, Workshop of Training dient de Student zich te melden bij de receptie van De Nieuwe Yogaschool. Nadat de medewerker van De Nieuwe Yogaschool de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd krijgt de Student een token. Deze token dient voor aanvang van de les of workshop aan de betreffende docent te worden gegeven.
3.5 Het aangekochte Abonnement, de rittenkaart, Training, Workshop of Losse Les is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Student moet zich daarom altijd bij De Nieuwe Yogaschool kunnen legitimeren. De Student is er op eerste verzoek van De Nieuwe Yogaschool tot gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat De Nieuwe Yogaschool kan verifiëren of het aangekochte Abonnement, de rittenkaart of Losse Les wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de Student. Indien je aan een ander een Abonnement, rittenkaart, Losse les, workshop of training cadeau wilt doen, zet het product dan op naam van de Student c.q. koop een cadeaubon aan.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn
4.1 Een Abonnement, Tienrittenkaart, Workshop, Training of Losse Les moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), automatische incasso of via PIN. Indien de Student (via de Website) een Abonnement (maandabonnement onbeperkt) afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Deze bedragen moeten op de Website via Ideal voldaan worden. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan De Nieuwe Yogaschool toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.
4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.
4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de receptie van De Nieuwe Yogaschool. De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in De Nieuwe Yogaschool, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.
4.4 De Nieuwe Yogaschool biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten of een andere aankoop doen de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, bijvoorbeeld via dit formulier. De Nieuwe Yogaschool zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.
4.5
1.Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is De Nieuwe Yogaschool gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
2. Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door De Nieuwe Yogaschool gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5. Voor het online reserveren van lessen door Studenten met een Abonnement, Tienrittenkaart of Losse Les gelden de volgende regels:
•    Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
•    Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.
•    Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Een dergelijke 'no show' wordt bij een rittenkaart of losse les als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten tegoed.
•    Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar De Nieuwe Yogaschool komen. We houden altijd 5 plaatsen beschikbaar waarvoor geen reservering nodig is. Je moet dan natuurlijk wel op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
•    Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 5 minuten voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

6. Lesrooster
6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Nieuwe Yogaschool, vermelding op de Website en/of per e-mail.
6.2 De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.
6.3 De Nieuwe Yogaschool is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op(feest)dagen de deuren te sluiten.  Er vindt in voornoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats.

7. Beëindiging en Opschorting Abonnement
7.1 De Student kan een geldend 'maandabonnement onbeperkt' altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dit abonnement moet vóór de eerste dag van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.
7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het 'maandabonnement onbeperkt' voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij De Nieuwe Yogaschool en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@denieuweyogaschool.nl. Deze bepaling geldt niet voor lessenkaarten. 
7.3 De Student kan 1 maal per kalenderjaar verzoeken om voor een vakantie periode van maximaal vier aaneengesloten weken het 'maandabonnement onbeperkt' te pauzeren. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@denieuweyogaschool.nl. Deze bepaling geldt niet voor de andere abonnementen en lessenkaarten.


8. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld
8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat De Nieuwe Yogaschool het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.
8.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan De Nieuwe Yogaschool. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.
8.3 Voor sommige Workshop(s), Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

9. Workshops (niet Trainingen, zie daarvoor 11)
9.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Nieuwe Yogaschool, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.
9.2 De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.
9.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan administratie@denieuweyogaschool.nl. Dit geldt niet voor trainingen, zie punt 11.1.
9.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld. Dit geldt niet voor Trainingen, zie punt 11.1.
9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Retraite: Annulering
10.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@denieuweyogaschool.nl.
10.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.
10.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
10.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
10.6 De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

11. Trainingen
11.1 Bij inschrijving voor een Training, bijvoorbeeld: de Johan Noorloos Teacher Training, een Advanced Study (100-, 50-, 20- of 10-uurstraining) of de Systemisch Coach Opleiding, Ademcoach Opleiding of Yogatherapie (allen verder: training) is de student in aanvulling op al het andere in de Algemene Voorwaarden, gebonden aan onderstaande bepalingen:
11.2. Betaling van de cursusgelden dient te worden voldaan zoals de prijs en de betalingsregeling op de website aangeeft. Op de website staat ook telkens het door de Student nog zelf aan te schaffen cursusmateriaal vermeld.
11.3. Bij annulering door de Student van de Training anders dan volgens artikel 4.4 van de algemene voorwaarden (lees: Abonnement = Training) is de student de volgende gelden verschuldigd:
* Kosten bij annulering tot twee maanden voor startdatum: €100,-
* Kosten bij annulering tot een maand voor startdatum: 25% van het trainingsgeld.
* Kosten bij annulering na een maand (tot een week) voor startdatum: 50% van het trainingsgeld.
* kosten bij annulering na 7 dagen voor startdatum: 100% van het trainingsgeld.
11.4  Bij annulering wordt het terug te ontvangen bedrag binnen tien werkdagen teruggestort op de bankrekening van de student.
11.5 Bij wie in gebreke blijft met betaling van één of meerdere termijnbedragen, is het hele trainingsgeld ineens en zonder nadere ingebrekestelling of handeling door De Nieuwe Yogaschool opeisbaar, dit geldt ook voor diegene die tijdens de trainingsduur opzegt c.q. de training voortijdig wenst te beëindigen.
11.6 Indien de student in gebreke is en de betalingsregeling (incasso) door De Nieuwe Yogaschool uit handen wordt gegeven, zijn de kosten daarvan voor de student.
11.7 De Nieuwe Yogaschool en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de training. De student wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn en de docenten voor aanvang van de training op de hoogte te brengen in geval van lichamelijke blessures, ziektes of lichamelijke afwijkingen. Ook wordt de student geacht te weten waartoe hij/zij lichamelijk in staat is. De student moet tijdens manuele correctie zelf aangeven of hij/zij dit wil en aangeven tot hoever de docent de student in een houding kan helpen.
11.8 De student aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.
11.9 De Nieuwe Yogaschool is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de training.
11.10 Bij alle beoordelingen van het verworven niveau van kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld betreffende de toekenning van certificaten) verplicht de student zich het oordeel van de verantwoordelijke docent(en) te aanvaarden.
11.11 De geplande lesdagen en -tijden kunnen door De Nieuwe Yogaschool worden gewijzigd, bijvoorbeeld wegens ziekte van een docent of wegens een door de overheid opgelegde maatregel. Deze wijzigingen worden zo tijdig mogelijk medegedeeld.
11.12 De student gaat ermee akkoord dat in geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde cursusgelden te betalen en dat reeds betaalde gelden niet gerestitueerd zullen worden.
11.13 Indien De Nieuwe Yogaschool besluit om een Training te annuleren, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg inschrijvingen zijn om van start te kunnen gaan, dan zal dat zo tijdig als mogelijk aan de Student worden medegedeeld. Er zal dan de mogelijkheid worden geboden om deel te nemen in dezelfde Training die op een later moment van start gaat. Indien de Student dan niet in de gelegenheid is om deel te nemen, zal het reeds betaalde cursusgeld binnen tien dagen worden gerestitueerd aan de Student. De kosten voor elders aangekochte materialen worden niet vergoed.

12. Huisregels
12.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van De Nieuwe Yogaschool volgen:
•    Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van De Nieuwe Yogaschool er geen last van hebben.
•    Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van De Nieuwe Yogaschool.
•    Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
•    Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
•    Draag schone en makkelijk zittende kleding.
•    Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
•    De Nieuwe Yogaschool stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
•    Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de studio's.
•    Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door De Nieuwe Yogaschool niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
12.2 De Nieuwe Yogaschool behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot De Nieuwe Yogaschool te ontzeggen en/of het Abonnement van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

13. Aansprakelijkheid
13.1 De Nieuwe Yogaschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan De Nieuwe Yogaschool, het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Trainingen en/of Retraites bij, of verzorgd door, De Nieuwe Yogaschool.
13.2  De Nieuwe Yogaschool werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor Lessen, Workshops en Trainingen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les of Workshop. Door bezoek aan  De Nieuwe Yogaschool, deelname aan een Les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door De Nieuwe Yogaschool, aanvaardt de bezoeker, Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. De Nieuwe Yogaschool adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
•    Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
•    Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
•    Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
•    Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
•    Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
•    Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
•    Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
•    Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
13.3 Een bezoek aan De Nieuwe Yogaschool, onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les, Workshop, Training of Retraite voor jou geschikt is op dit moment. Lees hierover meer op onze Veelgestelde vragen pagina.
13.4 Partners verplichten zich de risico's genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door De Nieuwe Yogaschool afdoende te verzekeren en De Nieuwe Yogaschool te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door deelnemers van de activiteit, zie artikel 13.1.

14. Persoonsgegevens
14.1  De Nieuwe Yogaschool verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. De Nieuwe Yogaschool gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
14.2 De Nieuwe Yogaschool gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers, Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van De Nieuwe Yogaschool en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van De Nieuwe Yogaschool, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@denieuweyogaschool.nl. De bezoeker, Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van De Nieuwe Yogaschool gebruik kan worden gemaakt.
14.3 De Nieuwe Yogaschool geeft de persoonsgegevens van Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.
14.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door De Nieuwe Yogaschool worden verwerkt, voor welke doeleinden De Nieuwe Yogaschool dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

15. Eigendomsvoorbehoud
15.1. Al het door De Nieuwe Yogaschool versterkte materiaal is en blijft eigendom van de Nieuwe Yogaschool. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.
15.2. De Deelnemer/ Student dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem of haar verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij of zij dit voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient daarvoor schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan De Nieuwe Yogaschool.
15.3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van De Nieuwe Yogaschool.

16.  Klachtenregeling
16.1. De Nieuwe Yogaschool doet er alles aan om haar lessen, Trainingen en Workshops zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft de Deelnemer/Student een klacht, dan meldt de Deelnemer/Student het voorval/de klacht per omgaande aan De Nieuwe Yogaschool (per email aan info@denieuweyogaschool.nl). De Nieuwe Yogaschool doet er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.
Mocht de oplossing uitblijven dan staat een beroepsmogelijkheid open bij een onafhankelijke derde, te weten: Philip Krooneberg. Contactgegevens zullen op eerste verzoek worden verstrekt.
16.2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 4 weken (28 dagen) gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Nieuwe Yogaschool binnen de termijn van 28 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de student een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17. Toepasselijk recht en geschillen beslechting
17.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, Workshop, Training of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij De Nieuwe Yogaschool zullen in eerste instantie worden beslecht op de in artikel 16 genoemde wijze. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.


Algemene Voorwaarden voor de Online producten en diensten
Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die De Nieuwe Yogaschool Online B.V. (verder: De Nieuwe Yogaschool)  aanbiedt via denieuweyogaschoolonline.nl en op www.hetnieuweyoganetwerk.nl en zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden van de Nieuwe Yogaschool.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die De Nieuwe Yogaschool via het Platform denieuweyogaschoolonline.nl en het Yoga docenten en coaches platform levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van yoga, meditatie en bewustzijnsontwikkeling in de ruimste zin van het woord.
d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.
e) Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die één of meerdere Diensten via denieuweyogaschoolonline.nl en/of het Yoga docenten en coaches platform afneemt.
f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.
g) Platform: denieuweyogaschoolonline.nl, het interactieve videoplatform van De Nieuwe Yogaschool en/of het Yoga docenten en coaches platform

2. AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van De Nieuwe Yogaschool af te nemen.
3. De Nieuwe Yogaschool is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door De Nieuwe Yogaschool worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.
4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden De Nieuwe Yogaschool niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
5. De Nieuwe Yogaschool heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en De Nieuwe Yogaschool de aanmelding heeft bevestigd, dan wel nadat de Klant gebruik maakt van een door De Nieuwe Yogaschool verstuurde inlogcode gekoppeld aan een deelname aan een Teacher Training of een andere bij De Nieuwe Yogaschool gevolgde of te volgen training/workshop/opleiding of les. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.
2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en De Nieuwe Yogaschool tot stand.
3. De Nieuwe Yogaschool is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4. HERROEPINGSRECHT
1. Bij elke Overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. De Nieuwe Yogaschool mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant De Nieuwe Yogaschool een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door De Nieuwe Yogaschool is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan De Nieuwe Yogaschool moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen product/de afgenomen dienst.
4. Herroeping van de Overeenkomst, kan door toezending van het modelformulier aan De Nieuwe Yogaschool of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze. Zie ook artikel 4 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van denieuweyogaschool.nl.

5. PRIJS EN BETALING
1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door De Nieuwe Yogaschool aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Bij het gebruik van een betalingslink die door De Nieuwe Yogaschool voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant De Nieuwe Yogaschool toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Tenzij anders bepaald is bij het aangeboden product/ de aangeboden dienst de opzegtermijn één hele kalendermaand. Dat betekent dat het ‘lidmaatschap’ vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd.
3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is De Nieuwe Yogaschool gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.
6. Facturen en betalingsherinneringen worden door De Nieuwe Yogaschool uitsluitend elektronisch aangeboden, facturen zijn in te zien in je account.
7. Het door De Nieuwe Yogaschool te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten, of gelijk aan de som van de prijs van de afgenomen losse producten/diensten. In geval van periodieke betaling is het door De Nieuwe Yogaschool te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

6. ACCOUNT EN VEILIGHEID
1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.
2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.
3. De Klant dient De Nieuwe Yogaschool direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount. Indien de Klant inloggegevens deelt met derden is De Nieuwe Yogaschool zonder meer bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief gederfde inkomsten) op de Klant te verhalen.

7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM
1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Nieuwe Yogaschool de content van het Platform lokaal op te slaan, te kopiëren, anderszins daarvan opnames te maken noch de content op welke manier en voor welk doeleinde dan ook te verspreiden, zie ook artikel 16.

8. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM
1. De Nieuwe Yogaschool streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
2. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door De Nieuwe Yogaschool, dan verzoekt De Nieuwe Yogaschool de Klant contact op te nemen met de klantenservice van De Nieuwe Yogaschool: info@denieuweyogaschool.nl.
3. De Nieuwe Yogaschool zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan De Nieuwe Yogaschool toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal De Nieuwe Yogaschool de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.
4. Ten behoeve van onderhoud kan De Nieuwe Yogaschool delen van het Platform buiten gebruik stellen. De Nieuwe Yogaschool zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
5. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal De Nieuwe Yogaschool de Klant een passende oplossing aanbieden.

9. DERDE PARTIJEN/WEBSHOP
1. Via het Platform wordt soms doorgelinkt naar websites van docenten of andere derden die mogelijk eigen producten of diensten aanbieden. Indien de Klant naar een dergelijke webshop/website gaat, komt de Klant in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van toepassing. De Nieuwe Yogaschool adviseert de Klant deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij. De Nieuwe Yogaschool is hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.
2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

10. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN
1. De Nieuwe Yogaschool is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft. Een (gratis) proefperiode/ actie, al dan niet gekoppeld aan een ander bij De Nieuwe Yogaschool aangekochte dienst of product waarbij toegang wordt verleend tot (een deel van) de content van het Platform kan door De Nieuwe Yogaschool zonder meer worden beëindigd indien geen termijn tot toegang tot het Platform is overeengekomen. De Nieuwe Yogaschool zal voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal De Nieuwe Yogaschool de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.
3. De Nieuwe Yogaschool is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal De Nieuwe Yogaschool de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

11. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE NIEUWE YOGASCHOOL
1. De Nieuwe Yogaschool is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:
a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden op denieuweyogaschool.nl;
b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of f) failliet is verklaard.
2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan De Nieuwe Yogaschool besluiten op verzoek van de Klant het ‘lidmaatschap’ tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van De Nieuwe Yogaschool – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

12. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT
1. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de Klant worden beëindigd door minimaal één (1) maand voor de einddatum op te zeggen. Indien de Klant de Overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) volledige kalendermaand.
3. De Overeenkomst kan worden opgezegd per e-mail (contact@denieuweyogaschoolonline.nl).

13. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT
1. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van De Nieuwe Yogaschool aanvaardt en opvolgt.
2. Het kijken van onze video’s of deelname aan een aangeboden dienst zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze diensten of producten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden dienst voor jou geschikt is op dit moment. Lees hierover meer op onze Veelgestelde vragen pagina.
3. De Klant is aansprakelijk voor schade van De Nieuwe Yogaschool die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van De Nieuwe Yogaschool die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

14. AANSPRAKELIJKHEID DE NIEUWE YOGASCHOOL EN DE NIEUWE YOGASCHOOL ONLINE
1. De Nieuwe Yogaschool doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
2. De Nieuwe Yogaschool is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Nieuwe Yogaschool.
3. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is De Nieuwe Yogaschool niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.
4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van De Nieuwe Yogaschool te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van De Nieuwe Yogaschool voor het betreffende geval uitkeert.
5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van De Nieuwe Yogaschool, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
7. Iedere aansprakelijkheid van De Nieuwe Yogaschool vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

15. OVERMACHT
De Nieuwe Yogaschool is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij De Nieuwe Yogaschool, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Nieuwe Yogaschool. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN
1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van De Nieuwe Yogaschool.
2. De Nieuwe Yogaschool is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

18. ONGELDIGE BEPALINGEN
Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

19. PRIVACY
De Nieuwe Yogaschool verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van De Nieuwe Yogaschool van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring op deze website en Privacyverklaring en Cookieverklaring die te vinden zijn op denieuweyogaschool.nl en het Yoga docenten en coaches platform of desgewenst kunnen worden toegezonden.

20. KLACHTENREGELING, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. De Nieuwe Yogaschool doet er alles aan om haar lessen, Trainingen en Workshops zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft de Deelnemer/Student een klacht, dan meldt de Deelnemer/Student het voorval/de klacht per omgaande aan De Nieuwe Yogaschool (per email aan info@denieuweyogaschool.nl). De Nieuwe Yogaschool doet er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht de oplossing uitblijven dan staat een beroepsmogelijkheid open bij een onafhankelijke derde, te weten: Philip Krooneberg. Contactgegevens zullen op eerste verzoek worden verstrekt.
2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 4 weken (28 dagen) gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Nieuwe Yogaschool binnen de termijn van 28 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de student een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement of Training, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij De Nieuwe Yogaschool zullen in eerste instantie worden beslecht op de in lid 1 en 2 genoemde wijze. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

CONTACTGEGEVENS

De Nieuwe Yogaschool B.V.
Laurierstraat 109
1016 PL Amsterdam
KvK: 58741186

Terug
DNYS Café | 2024 De Nieuwe Yogaschool | Algemene voorwaarden | Privacy | FAQ

Login

Wachtwoord kwijt?